Argument

Argument för att neka operation vid lipödem


Vi saknar underlag för de argument vi bemöts med och de är också motsägelsefulla med tanke på hur sjukvården normalt bedrivs. Nedan kan du läsa hur vi ser på dessa argument.


Argument: "Ingen annan gör det"

Vårt svar: Det är det argumentet som används mest och som man anser väger tyngst. Vi ser det tvärtom, att man saknar sakargument och då tar till "ingen annan gör" i brist på det. Dessutom görs dessa operationer idag i Sverige på privata kliniker, i andra länder både inom offentlig sjukvård och privat. Eftersom det finns länder inom EU som har godkänt operationer ska även svenska patienter få ta del av dessa, men det har man från myndighetshåll satt stopp för för svenska medborgare. Vad finns det för syfte med att vägra sina medborgare fungerande vård om det inte är att man är rädd om egna plånboken? 


Argument: "Det saknas vetenskapligt underlag"

Vårt svar: Ja, för att göra en avancerad bedömning med randomiserade studier. Men det säger inte att metoden inte fungerar och det är den bästa tillgängliga vetenskapen som ska vara avgörande för att sjukvård ska ges. Den bästa vetenskapliga kunskapen visar på mycket goda effekter för operation vid lipödem med små risker. Vi ser att man blundar för att det är en effektiv behandling som minskar funktionsnedsättning, smärta och ökar arbetsförmågan och att metoden används inom sjukvården för andra sjukdomar. Varför kräver man extra vetenskapligt stöd när det finns kompetens på privata specialistvårdskliniker som dagligen genomför operationerna? Man anlitar hyrläkare via privata bolag och i storstäderna är det vanligt med entreprenörer inom sjukvården.


Argument: "Fokusrapporten"

Vårt svar: Fokusrapporter är inte tillräckligt underlag för att neka. Dessutom den mening från metodrådet i bilaga 1 som man grundar avslaget på är inte en fullvärdig utredning utan endast en enkel förfrågan till metodrådet. Metodrådet menar att det inte alls visar att metoden inte fungerar, se svaret ovan. Att fortsätta hävda Fokusrapporten när det kommit ny evidens är inte heller relevant. Att kräva mer evidens utan att själv agera när pengarna finns, känns inte alls okej. Att vägra läsa den nya evidensen och värdera den... när den andra meningen i fokusrapporten dessutom förmedlar att operationer ger önskad effekt " Författarna beskriver att de flesta patienter uppvisat en påtaglig förbättring till följd av fettsugningen med förbättring i flera av de besvär som associeras med lipödem, inklusive smärta, förekomst av blåmärken, gångsvårigheter och nedsatt hälsorelaterad livskvalitet." Se data från en av studierna 


Argument: "Stora risker"

Vårt svar: Inga risker har preciserats eller visats med fakta. Det är lite olika från gång till gång om det ens nämns vilken/vilka risker man menar. De risker som nämns är inte värre än de risker som sker vid andra operationer och behandlingar inom sjukvården. Snarare är det mindre risker än de alternativ som de erbjuder och som inte ens ger effekt på lipödemfett, såsom Gastric Bypass, se jämförelse. Kvinnorna har även fått uppmaningen av läkarna att betala själva, vilket de som behöver och kan gör, men blir behandlingen säkrare då? Men den största risken talar man inte om: risken med att inte operera när det behövs.


Argument: "Mycket stora kostnader"

Vårt svar: De stora kostnaderna drabbar kvinnorna när de får betala operationerna själva. Men det som menas är att sjukvården får stå för stora kostnader. Men vi har visat att det är lönsamt för samhället att operera, även för sjukvården. Men då måste man ta hela frågan på allvar och se hela flödet av de ekonomiska konsekvenserna när man väljer att inte ge adekvat vård. De stora kostnaderna finns istället i den egna organisationen på en organisationsfråga där man låter pengarna rulla för att betala högre läkarlöner utan att det ger vare sig bättre eller effektivare vård. 


Argument: "Indikationsglidning"

Vårt svar: Det är som om man inte litar på sina egna läkare och kollegor. Läkaren som sitter med patienten framför sig har legitimation för att kunna avgöra om en patient kan ha nytta av att bli av med lipödemfett. Om det är diagnosticeringen som menas så är det så att de läkare som intresserar sig och läser på ganska snabbt kan se om det är lipödem. Smärta, tryckkänslighet och extra tyngdkänsla är utmärkande för lipödem, liksom om fler i släkten har det (inte nödvändigt).


Argument: "Det är inte säkert det fungerar"

Vårt svar: Tvivel om att vi ska bli mer rörliga om vi blir av med lipödemfettet. Alla läkare är helt eniga om att att om man blir av med fett som hindrar så blir man rörligare. Bästa tillgängliga vetenskap styrker det också. Våra patientfall visar det också. Vi har fler som inte syns på hemsidan.


Argument: Vi har bett ansvariga att kontakta specialister som kan metoden och som utför operationer på privata kliniker, men inget händer. Samma när vi hänvisar till nya studier.

Vårt svar:  Kan det vara ovilja att få argument för att det är en väl beprövad metod som fungerar mycket väl i praktiken..?


Argument: "Det är bättre för er att det är nationell samsyn"

Vårt svar: Självklart är vi för nationell samsyn. Men inte att vi ska vägras vård på grund av enbart det argumentet. Hur kan det vara bättre för oss att ingen får vården? Nej, det säger sig självt. När hela sjukvården i övrigt är full av olikheter och medicinska bedömningar är individuella. När vi läser om riktlinjer för Fetmaoperationer på 1177.se står det "Vilka regler som gäller för att du ska få göra en fetmaoperation skiljer sig mellan olika landsting." Så det kan inte vara ett skäl att neka.


Argument: "Lipödemet kanske kommer tillbaka"

Vårt svar:  För vilken annan sjukdom är det ett argument. Kolla cancer: Opererar man det? Ja. Kan det komma tillbaka? Ja. Är det ett argument för att inte operera? Nej. Vad gör man om det kommer tillbaka? Man opererar och behandlar igen. 


Argument: "Banta eller gör en fetmaoperation med Gastric Bypass"

Vårt svar: Det fungerar inte på lipödem fett och fetmaoperationer innebär större risker än operation (fettsugning) vid lipödem. Se jämförelse på bilderna här intill.
   

Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem

Klicka på bilderna nedan för tydligare text!