Fokusrapporten 2017

Fokusrapport Lipödem, SLL, 2017


Många beslutsfattare/budgetansvariga lägger stor vikt vid Fokusrapport Lipödem, 2017 från SLL.


Men fokusrapporter är inte tillräckliga som beslutsunderlag. Syftet med en fokusrapport är enligt Region Stockholms vårdgivarguide:


"Fokusrapporterna ska lyfta fram och belysa angelägna områden i hälso- och sjukvården, beskriva dagsläget och diskutera och föreslå möjliga lösningar. De ska tjäna som utgångspunkter för utvecklingsarbete inom styrning och planering av sjukvården för politiker, beställare och producenter och utgör mer av diskussionsunderlag i en process än strikt evidensbaserade "sanningar".


Genom att studera fokusrapporten och kontakta metodrådet så har vi funnit att Fokusrapporten används fel. Det finns ingen grund att neka operationer med hänvisning till fokusrapporten. Detta bekräftades också vid samtal med ansvariga för fokusrapporten våren 2019. Läs mer vad Lymf Sveriges ordförande skriver om detta.


Den mening från metodrådet i bilaga 1 som man grundar avslaget på är inte en fullvärdig utredning utan endast en enkel förfrågan till metodrådet. Metodrådet menar att det inte alls visar att metoden inte fungerar, se svaret ovan.


Att fortsätta hävda Fokusrapporten när det kommit ny evidens är inte heller relevant. Att kräva mer evidens utan att själv agera, känns inte alls okej. Att vägra läsa den nya evidensen och värdera den... när den andra meningen i fokusrapporten dessutom förmedlar att operationer ger önskad effekt "Författarna beskriver att de flesta patienter uppvisat en påtaglig förbättring till följd av fettsugningen med förbättring i flera av de besvär som associeras med lipödem, inklusive smärta, förekomst av blåmärken, gångsvårigheter och nedsatt hälsorelaterad livskvalitet.Se data från en av studierna 


I metoderådets Detta utlåtande är mer begränsat än ett HTA-yttrande (som tas fram i samverkan med
ämnesexperter i samråd med landstingets sakkunnig-organisation).

Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem