Rättssäker vård

Rättssäker vård

Vi har samverkat med regionen med fakta som grund. Det är inte så att vi inte vet att vi har rätt till sjukvård. För det vet vi. Det finns inga argument kvar då vi genomlyst samtliga argument med fakta så har det visat sig att de inte håller. Därför kräver vi att stoppet hävs omgående och att samverkan på riktigt startar. Vi kräver att varje kvinna med lipödem med funktionsnedsättning och/eller arbetsoförmåga på grund av lipödem ska få en individuell medicinsk bedömning om operation med fettsugning kan minska funktionsnedsättningen och/eller öka arbetsförmågan. Fettsugningar vid lipödem har redan godkänts inom Region Kalmar län, med remisser till Hand och plastik i Linköping. Enligt ansvariga finns inget beslut om att sluta med dessa. Ändå har operationer nekats av Hälso- och sjukvårdsdirektören med just motiveringen till regionens beslut. 


Att arbeta evidensbaserat

"Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser."


- Bästa tillgängliga kunskap

" Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det viktiga är att vara öppen med vilken kunskap som finns om insatserna och att följa upp resultatet för de enskilda individerna." 


- Individens önskemål, situation och kontextuella förutsättningar

"Individens önskemål ska väga tungt vid val av insats, särskilt om det inte finns någon kunskap om den aktuella insatsen eller om studier visar svaga eller tvetydiga resultat. En person som upplever en insats som relevant är mer engagerad i behandlingen och det ökar sannolikheten för att insatsen blir till hjälp."


- Den professionelles expertis

"I en evidensbaserad praktik har den professionelle, med sin yrkeskunskap och personliga kompetens, en viktig roll. I kompetensen ingår bland annat empatisk förmåga, skicklighet i att identifiera individens problematik och att kritiskt värdera information samt en förmåga att balansera och integrera all information inför beslutsfattandet som ska ske i samråd med klienten. De professionella kan själva generera systematisk kunskap genom att systematiskt följa upp hur det går för de enskilda individerna."


- Alla kunskapskällor är lika viktiga

"Sammanvägningen av kunskapskällorna görs i dialog mellan den professionelle och brukaren och beslutsgrunderna redovisas öppet. Denna transparens är en väsentlig del av en evidensbaserad praktik, bland annat eftersom det underlättar utvärdering och inlärning."


Hämtat från Socialstyrelsens hemsida

WHO

"Världshälsoorganisationen, WHO, är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Enligt WHO:s konstitution är målet att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa, där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande."

Läs om Folkhälsomyndighetens samverkan med WHO


FNs Funktionsrättskonvention


Artikel 6 Kvinnor med funktionsnedsättning

"1.Konventionsstaterna erkänner att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering och ska därför vidta åtgärder för att säkerställa att de fullt och likaberättigat åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter."


Artikel 25 b Hälsa

"b)erbjuda sådan hälsoservice som personer med funktionsnedsättning behöver särskilt på grund av deras funktionsnedsättning, inklusive tidig upptäckt
och ändamålsenliga insatser, och service som är avsedd för att begränsa och
förebygga vidare funktionsnedsättning, bl.a. för barn och äldre,"

Läs FNs Funktionsrättkonvention på Regeringskansliets hemsida


Regeringsformen

"2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa."

Läs Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform på Riksdagens hemsida


Hälso- och sjukvårdslagen

3 kap. Allmänt

1 §   Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

2 §   Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Läs lagen på Sveriges Riksdags hemsida


Patientsäkerhetslagen

”6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

Läs lagen på Sveriges Riksdags hemsida


Patientlagen

2 § Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.


3 kap. Information

1 § Patienten ska få information om

1. sitt hälsotillstånd,

2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,

3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,

4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,

5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,

6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,

7. eftervård, och

8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.


2 § Patienten ska även få information om

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, Här behöver du få dels det politiska beslutet. Och det individuella medicinska beslutet att operation strider mot vetenskap och beprövade metoder. Se paragraf 7..

2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,

3. vårdgarantin, och

4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Lag (2016:658)


7 § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2017:66).

Läs lagen på Sveriges Riksdags hemsida


Prioriteringar i vården

"I april 1997 ställde sig riksdagen bakom de riktlinjer för prioriteringar inom
hälso- och sjukvården som föreslagits i regeringens proposition 1996/97:60.
Utgångspunkten för förslagen var Prioriteringsutredningens slutbetänkande,
Vårdens svåra val (SOU 1995:5).
Riktlinjerna är baserade på tre grundläggande principer; människovärdesprincipen,
behovs-solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen.
Dessa principer har kommit att kallas den etiska plattformen.
Riktlinjerna exemplifieras med fyra breda prioriteringsgrupper."

Läs "Prioriteringar i vården", slutbetänkande av Prioriteringsdelegationen


Mål och strategiskt arbete för ökad patientsäkerhet - Socialstyrelsen


Läs mer här

Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem